content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Vertrouwelijkheid

  1. Richtsnoer van de ECB van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die door de ECB worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken (ECB/1998/NP28), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 72.Aanvullende informatie
  2. Besluit van de ECB van 27 december 2010 inzake de toezending van vertrouwelijke gegevens in het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden  (ECB/2010/33), PB L 6 van 11.1.2011, blz. 37.
  3. Aanbeveling van de ECB van 27 maart 2014 betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die door de ECB worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken (ECB/2014/14), PB C 186 van 27.3.2014, blz. 1.
  4. Richtsnoer (EU) 2016/256 van de ECB van 5 februari 2016 betreffende de uitbreiding tot de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten en de ECB in haar toezichtfuncties van gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de door de ECB verzamelde statistische gegevens daarin bijgestaan door de nationale centrale banken  (ECB/2016/1), PB L 47 van 25.2.2016, blz. 16.
  5. Besluit (EU) 2017/1258 van de ECB van 5 juli 2017 betreffende de delegatie van besluiten inzake de toezending van vertrouwelijke statistische gegevens aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (ECB/2017/22), PB L 179 van 12.7.2017, blz. 39.