content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 februari 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.747 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 347.196 1.169
  2.1 Fordringar på IMF 80.471 −38
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.725 1.207
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.878 1.029
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.922 594
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.922 594
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 616.972 −760
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 842 −760
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.131 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.835 −4.282
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.859.757 −808
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.655.269 3.078
  7.2 Övriga värdepapper 204.488 −3.886
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.330 −50
9 Övriga tillgångar 278.264 643
Summa tillgångar 4.668.900 −2.465
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.274.523 654
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.925.619 25.237
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.690.575 50.195
  2.2 Inlåningsfacilitet 235.043 −24.958
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.638 −355
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 345.052 −27.748
  5.1 Offentliga sektorn 218.432 −26.197
  5.2 Övriga skulder 126.620 −1.550
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 187.513 −1.903
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.617 1.724
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.740 −270
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.740 −270
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 282.176 217
11 Värderegleringskonton 466.634 0
12 Kapital och reserver 107.019 −22
Summa skulder 4.668.900 −2.465