content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

8. januára 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 536 543 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 344 296 −2 883
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 102 −277
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 259 193 −2 606
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 066 −3 370
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 801 −3 535
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 801 −3 535
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 792 754 −440
  5.1 Hlavné refinančné operácie 180 −288
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 792 574 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −152
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 891 13 562
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 899 757 8 841
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 703 448 8 806
  7.2 Ostatné cenné papiere 196 309 35
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 676 0
9 Ostatné aktíva 318 930 −6 786
Aktíva spolu 6 984 713 5 389
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 430 147 −4 364
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 637 300 148 106
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 089 948 284 617
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 547 349 −136 513
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 155 −9 409
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 559 142 −52 162
  5.1 Verejná správa 474 809 −41 364
  5.2 Ostatné záväzky 84 333 −10 798
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 355 479 −75 666
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 049 233
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 866 −29
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 866 −29
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 54 799 0
10 Ostatné záväzky 300 622 −793
11 Účty precenenia 512 529 −356
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 626 −172
Pasíva spolu 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary