content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

8 januari 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 536.543 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 344.296 −2.883
  2.1 Fordringar på IMF 85.102 −277
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 259.193 −2.606
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.066 −3.370
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.801 −3.535
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.801 −3.535
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.792.754 −440
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 180 −288
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.792.574 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −152
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.891 13.562
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.899.757 8.841
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.703.448 8.806
  7.2 Övriga värdepapper 196.309 35
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.676 0
9 Övriga tillgångar 318.930 −6.786
Summa tillgångar 6.984.713 5.389
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.430.147 −4.364
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.637.300 148.106
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.089.948 284.617
  2.2 Inlåningsfacilitet 547.349 −136.513
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 14.155 −9.409
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 559.142 −52.162
  5.1 Offentliga sektorn 474.809 −41.364
  5.2 Övriga skulder 84.333 −10.798
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 355.479 −75.666
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.049 233
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.866 −29
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.866 −29
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.799 0
10 Övriga skulder 300.622 −793
11 Värderegleringskonton 512.529 −356
12 Kapital och reserver 108.626 −172
Summa skulder 6.984.713 5.389
12 January 2021
Commentary