content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 september 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.693 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 477.590 306
  2.1 Fordringar på IMF 210.102 382
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.489 −77
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.917 70
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.561 −519
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.561 −519
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.211.778 322
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 319 303
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.211.440 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 19 19
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.898 −2.461
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.613.073 17.004
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.430.684 17.840
  7.2 Övriga värdepapper 182.389 −836
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 315.081 478
Summa tillgångar 8.222.733 15.199
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.501.984 1.145
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.567.522 24.286
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.743.978 16.014
  2.2 Inlåningsfacilitet 821.444 8.464
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.099 −191
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 23.556 −6.909
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 731.813 −4.469
  5.1 Offentliga sektorn 617.560 90
  5.2 Övriga skulder 114.254 −4.559
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 286.695 700
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.414 104
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.780 −131
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.780 −131
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 174.656 0
10 Övriga skulder 314.332 473
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.392 0
Summa skulder 8.222.733 15.199
Annexes
14 September 2021