content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. september 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.693 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 477.590 306
  2.1 Terjatve do MDS 210.102 382
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.489 −77
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.917 70
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.561 −519
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.561 −519
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.211.778 322
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 319 303
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.211.440 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 19 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.898 −2.461
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.613.073 17.004
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.430.684 17.840
  7.2 Drugi vrednostni papirji 182.389 −836
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 315.081 478
Skupaj sredstva 8.222.733 15.199
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.501.984 1.145
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.567.522 24.286
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.743.978 16.014
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 821.444 8.464
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.099 −191
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 23.556 −6.909
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 731.813 −4.469
  5.1 Sektor država 617.560 90
  5.2 Druge obveznosti 114.254 −4.559
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 286.695 700
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.414 104
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.780 −131
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.780 −131
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 174.656 0
10 Druge obveznosti 314.332 473
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.392 0
Skupaj obveznosti 8.222.733 15.199
Annexes
14 September 2021