Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

5 juli 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 757.478 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 510.177 −50
  2.1 Fordringar på IMF 232.350 −32
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.827 −18
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.007 877
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.893 −136
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.893 −136
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 90.600 −4.388
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.704 −4.374
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 83.845 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 51 −14
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.378 −4.135
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.707.132 −7.602
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.489.036 −6.990
  7.2 Övriga värdepapper 218.096 −612
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.832 0
9 Övriga tillgångar 351.201 −8.870
Summa tillgångar 6.497.699 −24.304
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.562.170 2.256
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.255.161 17.675
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 160.841 −9.331
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.094.320 27.005
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.697 −2.437
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 193.319 −11.818
  5.1 Offentliga sektorn 115.894 −9.845
  5.2 Övriga skulder 77.426 −1.973
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 200.843 −20.994
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 15.821 803
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.709 366
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.709 366
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.966 0
10 Övriga skulder 201.922 −10.153
11 Värderegleringskonton 750.441 0
12 Kapital och reserver 99.650 −2
Summa skulder 6.497.699 −24.304
Annexes
9 July 2024