Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

5 Ιουλίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 757.478 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 510.177 −50
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 232.350 −32
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 277.827 −18
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 15.007 877
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.893 −136
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.893 −136
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 90.600 −4.388
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 6.704 −4.374
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 83.845 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 51 −14
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 28.378 −4.135
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.707.132 −7.602
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.489.036 −6.990
  7.2 Λοιποί τίτλοι 218.096 −612
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.832 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 351.201 −8.870
Σύνολο ενεργητικού 6.497.699 −24.304
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.562.170 2.256
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.255.161 17.675
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 160.841 −9.331
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.094.320 27.005
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.697 −2.437
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 193.319 −11.818
  5.1 Γενική κυβέρνηση 115.894 −9.845
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 77.426 −1.973
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 200.843 −20.994
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 15.821 803
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.709 366
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.709 366
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.966 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 201.922 −10.153
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 750.441 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 99.650 −2
Σύνολο παθητικού 6.497.699 −24.304
Annexes
9 July 2024