Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

6. júna 2024

Rada guvernérov sa dnes rozhodla znížiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Na základe aktualizovaného hodnotenia inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky je momentálne primerané po deviatich mesiacoch konštantných sadzieb zmierniť stupeň reštrikcie menovej politiky. Od zasadania Rady guvernérov v septembri 2023 inflácia klesla o viac než 2,5 percentuálneho bodu a inflačný výhľad sa podstatne zlepšil. Zmiernila sa i základná inflácia, čo ďalej potvrdilo známky oslabovania cenových tlakov, a inflačné očakávania pri všetkých horizontoch klesli. Menová politika udržiava reštriktívne podmienky financovania. Tlmením dopytu a zachovávaním pevného ukotvenia inflačných očakávaní tak výrazne prispieva k znižovaniu inflácie.

Napriek pokroku dosiahnutému v posledných štvrťrokoch sú však domáce cenové tlaky vzhľadom na zvýšený mzdový rast naďalej výrazné a inflácia pravdepodobne zostane nad cieľovou úrovňou aj počas značnej časti budúceho roka. Najnovšie projekcie odborníkov Eurosystému týkajúce sa celkovej i jadrovej inflácie na roky 2024 a 2025 boli v porovnaní s marcovými projekciami upravené nahor. Celková inflácia by mala podľa nich dosiahnuť v priemere 2,5 % v roku 2024, 2,2 % v roku 2025 a 1,9 % v roku 2026. Priemerná inflácia bez potravín a energií by mala predstavovať 2,8 % v roku 2024, 2,2 % v roku 2025 a 2,0 % v roku 2026. Očakáva sa, že hospodársky rast sa zrýchli na 0,9 % v roku 2024, 1,4 % v roku 2025 a 1,6 % v roku 2026.

Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Menovopolitické sadzby bude udržiavať na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia bude prijímať priebežne, zo zasadania na zasadanie. Jej rozhodnutia o úrokových sadzbách budú vychádzať predovšetkým z hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Rada guvernérov sa vopred nezaväzuje k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

Rada guvernérov dnes zároveň potvrdila, že počas druhej polovice roka bude znižovať objem cenných papierov Eurosystému nadobudnutých v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) priemerným tempom 7,5 mld. € za mesiac. Postup redukcie portfólia PEPP bude zhruba v súlade s postupom uplatňovaným v prípade programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla znížiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 12. júna 2024 znižujú na 4,25 %, 4,50 % a 3,75 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Objem portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) sa postupným a predvídateľným tempom znižuje, keďže Eurosystém už istinu zo splatených cenných papierov nereinvestuje v plnej výške.

Rada guvernérov bude naďalej reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP v plnej výške do konca júna 2024. Počas druhej polovice roka bude stav portfólia PEPP znižovať priemerným tempom 7,5 mld. € za mesiac. Na konci roka 2024 Rada guvernérov mieni reinvestície v rámci programu PEPP ukončiť.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

V priebehu splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne posudzovať úlohu cielených refinančných operácií a ich priebežného splácania v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky okrem toho umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá