content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

30 april 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 499.254 −40
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 351.962 738
  2.1 Fordringar på IMF 86.525 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 265.437 738
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.519 −540
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.620 −300
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.620 −300
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.246 145
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 252 126
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.106.994 19
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.548 3.205
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.207.981 8.504
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.019.929 14.841
  7.2 Övriga värdepapper 188.052 −6.337
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0
9 Övriga tillgångar 304.170 −2.046
Summa tillgångar 7.567.945 9.665
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.455.129 3.047
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.237.151 53.581
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.633.738 168.137
  2.2 Inlåningsfacilitet 601.752 −114.551
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.661 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 17.426 −17
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 687.176 −60.873
  5.1 Offentliga sektorn 605.920 −64.420
  5.2 Övriga skulder 81.256 3.548
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 208.024 8.239
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.986 154
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.012 −147
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.012 −147
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0
10 Övriga skulder 298.411 5.727
11 Värderegleringskonton 485.434 −14
12 Kapital och reserver 110.022 −32
Summa skulder 7.567.945 9.665
Annexes
4 May 2021