content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

30. april 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.254 −40
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 351.962 738
  2.1 Terjatve do MDS 86.525 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 265.437 738
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.519 −540
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.620 −300
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.620 −300
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.246 145
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 252 126
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.106.994 19
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.548 3.205
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.207.981 8.504
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.019.929 14.841
  7.2 Drugi vrednostni papirji 188.052 −6.337
8 Javni dolg v eurih 22.646 0
9 Druga sredstva 304.170 −2.046
Skupaj sredstva 7.567.945 9.665
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.455.129 3.047
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.237.151 53.581
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.633.738 168.137
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 601.752 −114.551
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.661 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 17.426 −17
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 687.176 −60.873
  5.1 Sektor država 605.920 −64.420
  5.2 Druge obveznosti 81.256 3.548
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 208.024 8.239
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.986 154
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.012 −147
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.012 −147
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0
10 Druge obveznosti 298.411 5.727
11 Računi prevrednotenja 485.434 −14
12 Kapital in rezerve 110.022 −32
Skupaj obveznosti 7.567.945 9.665
Annexes
4 May 2021