content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

30 april 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 499.254 −40
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 351.962 738
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.525 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 265.437 738
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.519 −540
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.620 −300
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.620 −300
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.246 145
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 252 126
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.106.994 19
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.548 3.205
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.207.981 8.504
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.019.929 14.841
  7.2 Overige effecten 188.052 −6.337
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0
9 Overige activa 304.170 −2.046
Totaal activa 7.567.945 9.665
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.455.129 3.047
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.237.151 53.581
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.633.738 168.137
  2.2 Depositofaciliteit 601.752 −114.551
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.661 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 17.426 −17
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 687.176 −60.873
  5.1 Overheid 605.920 −64.420
  5.2 Overige verplichtingen 81.256 3.548
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 208.024 8.239
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.986 154
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.012 −147
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.012 −147
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0
10 Overige passiva 298.411 5.727
11 Herwaarderingsrekeningen 485.434 −14
12 Kapitaal en reserves 110.022 −32
Totaal passiva 7.567.945 9.665
Annexes
4 May 2021