content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

30 kwietnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 499.254 −40
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 351.962 738
  2.1 Należności od MFW 86.525 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 265.437 738
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.519 −540
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.620 −300
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.620 −300
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.246 145
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 252 126
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.106.994 19
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.548 3.205
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.207.981 8.504
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.019.929 14.841
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 188.052 −6.337
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0
9 Pozostałe aktywa 304.170 −2.046
Aktywa razem 7.567.945 9.665
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.455.129 3.047
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.237.151 53.581
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.633.738 168.137
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 601.752 −114.551
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.661 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 17.426 −17
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 687.176 −60.873
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 605.920 −64.420
  5.2 Pozostałe zobowiązania 81.256 3.548
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 208.024 8.239
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.986 154
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.012 −147
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.012 −147
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0
10 Pozostałe pasywa 298.411 5.727
11 Różnice z wyceny 485.434 −14
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 110.022 −32
Pasywa razem 7.567.945 9.665
Annexes
4 May 2021