content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. septembra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 693 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 477 285 145
  2.1 Pohľadávky voči MMF 209 719 13
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 565 132
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 847 −170
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 080 235
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 080 235
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 211 456 −927
  5.1 Hlavné refinančné operácie 16 −96
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 211 440 −831
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 359 808
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 596 069 11 514
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 412 844 14 359
  7.2 Ostatné cenné papiere 183 225 −2 846
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 314 603 4 617
Aktíva spolu 8 207 534 16 222
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 500 839 770
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 543 236 88 706
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 727 964 64 966
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 812 981 23 760
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 291 −21
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 465 7 223
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 736 283 −91 684
  5.1 Verejná správa 617 470 −86 168
  5.2 Ostatné záväzky 118 813 −5 516
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 285 995 6 608
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 310 −134
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 911 −52
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 911 −52
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 174 656 0
10 Ostatné záväzky 313 859 4 826
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 391 −40
Pasíva spolu 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021