content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 септември 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 693 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 477 285 145
  2.1 Вземания от МВФ 209 719 13
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 565 132
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 847 −170
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 080 235
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 080 235
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 211 456 −927
  5.1 Основни операции по рефинансиране 16 −96
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 211 440 −831
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 359 808
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 596 069 11 514
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 412 844 14 359
  7.2 Други ценни книжа 183 225 −2 846
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 314 603 4 617
Общо активи 8 207 534 16 222
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 500 839 770
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 543 236 88 706
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 727 964 64 966
  2.2 Депозитно улеснение 812 981 23 760
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 291 −21
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 30 465 7 223
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 736 283 −91 684
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 617 470 −86 168
  5.2 Други задължения 118 813 −5 516
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 285 995 6 608
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 310 −134
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 911 −52
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 911 −52
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 174 656 0
10 Други задължения 313 859 4 826
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 391 −40
Общо пасиви 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021