Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB poroča o napredku pri uvajanju eura

26. junij 2024

  • Poročilo, ki se pripravi vsaki dve leti, ocenjuje napredek pri uvajanju eura v Bolgariji, na Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in na Švedskem.
  • Inflacija nad referenčno vrednostjo je ocenjena kot glavna gospodarska ovira v pregledanih srednje- in vzhodnoevropskih državah.
  • Zakonodaja v petih od šestih pregledanih državah ni v celoti skladna s pravnimi zahtevami za uvedbo eura.
  • Gospodarska aktivnost se bo v letu 2024 po pričakovanjih okrepila, vendar na gospodarske obete negativno vpliva geopolitična negotovost.

Konvergenčno poročilo 2024, ki ga je objavila Evropska centralna banka (ECB), ugotavlja, da so države članice Evropske unije zunaj euroobmočja od leta 2022 dosegle omejen napredek pri ekonomski konvergenci z euroobmočjem. To je predvsem posledica zahtevnih gospodarskih razmer.

V zadnjih dveh letih so pregledane države prizadele negativne posledice ruske invazije na Ukrajino, ki je povzročila precejšnjo oslabitev gospodarske aktivnosti in strmo zvišanje inflacije. Države, ki so bile v preteklosti bolj energetsko odvisne od Rusije in so imele močnejše trgovinske povezave z Rusijo, so bile najbolj prizadete. V prihodnjem obdobju se bo gospodarska aktivnost v vseh pregledanih državah predvidoma okrepila, vendar na gospodarske obete negativno vplivajo geopolitične napetosti in tveganja.

Kar zadeva kriterij cenovne stabilnosti, je pet pregledanih držav – Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska in Romunija – zabeležilo povprečno stopnjo inflacije, ki je precej nad 3,3-odstotno referenčno vrednostjo, na Švedskem pa je bila rahlo nad referenčno vrednostjo (graf 1). Referenčna vrednost temelji na treh najuspešnejših državah članicah v zadnjih 12 mesecih – to so Danska (1,1%), Belgija (1,9%) in Nizozemska (2,5%) – pri čemer se upošteva njihova povprečna stopnja inflacije v zadnjih 12 mesecih in prišteje 1½ odstotne točke. Finska je bila kot osamelec izključena iz izračuna.

Graf 1

Inflacija (merjena z indeksom HICP)

(povprečne medletne spremembe v odstotkih)

Vir: Eurostat.

Graf 2

Presežek (+) ali primanjkljaj (-) širše opredeljene države

(v odstotkih BDP)

Vir: Eurostat.

Javnofinančni primanjkljaj se je leta 2023 izboljšal v primerjavi z ravnijo iz leta 2021 v štirih državah, zajetih v tem poročilu, in sicer zaradi gospodarskega okrevanja po pandemiji in postopnega odpravljanja javnofinančnih ukrepov pomoči. Vseeno so izboljšanje deloma zavrle gospodarske posledice ruske vojne proti Ukrajini, vključno s šibkejšo gospodarsko aktivnostjo in ukrepi javnofinančne politike, ki so bili sprejeti v odziv na visoke cene energentov. V letu 2023 je primanjkljaj na Češkem, Madžarskem, Poljskem in v Romuniji presegal referenčno vrednost (3% BDP) (graf 2). Razmerje med javnim dolgom in BDP je bilo v letu 2023 pod referenčno vrednostjo (60% BDP) v vseh pregledanih državah razen na Madžarskem. V letih 2024 in 2025 bo proračunski saldo predvidoma še naprej presegal referenčno vrednost na Madžarskem, Poljskem in v Romuniji.

Romunija je še naprej v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki se je začel leta 2020. Evropska komisija je 19. junija 2024 ugotovila, da Romunija ni sprejela učinkovitih ukrepov za odpravo čezmernega primanjkljaja. Komisija je nedavno tudi zaključila, da Madžarska in Poljska nista izpolnjevali kriterija javnofinančnega primanjkljaja iz Pakta za stabilnost in rast. Komisija bo Svetu EU priporočila, da proti tema državama začne postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Kar zadeva kriterij deviznega tečaja, samo bolgarski lev sodeluje v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II). Bolgarija je v ERM II vstopila julija 2020 z obstoječim valutnim odborom kot enostransko zavezo. Dogovor o sodelovanju v ERM II je temeljil na številnih zavezah bolgarskih oblasti. Bolgarija si trenutno prizadeva izpolniti politične zaveze, med drugim s krepitvijo okvira za preprečevanje pranja denarja.

Kar zadeva konvergenco dolgoročnih obrestnih mer, so tri od šestih pregledanih držav (Poljska, Romunija in Madžarska) zabeležile dolgoročno obrestno mero, ki je nad 4,8-odstotno referenčno vrednostjo.

Še en pomemben dejavnik za trajnost konvergence v času so tudi močne javne in ekonomske institucije. Kazalniki, ki so jih objavile mednarodne organizacije, kažejo, da kakovost institucij in ekonomskega upravljanja v pregledanih državah, razen na Švedskem, ostaja slabša kot drugje v EU.

Na področju združljivosti nacionalne zakonodaje s Pogodbama ter Statutom ESCB in ECB pet od šestih pregledanih držav ni v celoti izpolnjevalo zahtev za sprejetje eura. Kar zadeva zakonodajo Bolgarije, poročilo zaključuje, da je njena nacionalna zakonodaja skladna s Pogodbo in Statutom, vendar ob pogojih in razlagi, ki so opisani v zadevni oceni države.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 171 769 5305.

Opombe

  • Konvergenčno poročilo Evropske komisije
  • Konvergenčno poročilo ECB vsaki dve leti ali na zahtevo posamezne države ocenjuje ekonomsko in pravno konvergenco držav članic EU z odstopanjem, ki so zunaj euroobmočja. Ocenjuje stopnjo trajne ekonomske konvergence z euroobmočjem, združljivost nacionalne zakonodaje s pravnim okvirom EU ter izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi z nacionalno centralno banko. Danska zaradi »zavrnilne« klavzule ni vključena v ocenjevanje, razen če to zahteva sama.
  • Presečni datum za statistične podatke v tem konvergenčnem poročilu je 19. junij 2024. Referenčno obdobje za kriterij cenovne stabilnosti in kriterij dolgoročnih obrestnih mer je od junija 2023 do maja 2024. Referenčno obdobje za devizni tečaj pa je od 20. junija 2022 do 19. junija 2024. Zgodovinski podatki o javnofinančnem položaju zajemajo obdobje do leta 2023. Napovedi temeljijo na letošnji pomladanski gospodarski napovedi Evropske komisije, na najnovejših konvergenčnih programih zadevnih držav članic ter na drugih relevantnih informacijah za preverjanje vzdržnosti konvergence, ki je usmerjeno v prihodnost.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije