content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

08.10.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 517 801 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 488 041 318
  2.1 SVF debitoru parādi 213 618 219
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 424 99
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 863 −13
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 660 −77
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 660 −77
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 208 876 30
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 232 85
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 208 644 −55
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 790 −3 284
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 689 747 23 291
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 507 603 23 411
  7.2 Pārējie vērtspapīri 182 144 −119
8 Valdības parāds euro 22 153 0
9 Pārējie aktīvi 322 353 4 871
Kopā aktīvi 8 314 285 25 137
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 507 798 2 307
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 588 293 53 404
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 806 160 44 887
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 779 628 8 524
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 506 −6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 651 −924
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 749 365 −26 287
  5.1 Saistības pret valdību 626 212 −27 225
  5.2 Pārējās saistības 123 153 938
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 319 529 −4 017
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 485 −84
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 290 221
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 290 221
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 176 130 0
10 Pārējās saistības 315 383 518
11 Pārvērtēšanas konti 506 008 0
12 Kapitāls un rezerves 109 352 0
Kopā pasīvi 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021