content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

19. listopadu 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 517 894 40
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 490 655 73
  2.1 Pohledávky za MMF 214 894 −8
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 275 761 81
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 544 −1 221
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 711 −284
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 711 −284
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 208 834 −79
  5.1 Hlavní refinanční operace 172 −82
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 208 659 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 3 3
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 940 2 832
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 818 387 29 422
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 640 364 29 245
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 023 177
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 153 0
9 Ostatní aktiva 316 193 −2 865
Aktiva celkem 8 442 311 27 918
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 516 313 856
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 557 024 −78 978
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 787 098 −115 425
  2.2 Vkladová facilita 767 795 36 437
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 132 10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 39 913 −957
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 809 503 97 670
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 686 554 90 424
  5.2 Ostatní závazky 122 950 7 247
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 385 848 8 189
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 954 −531
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 809 −544
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 809 −544
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 176 130 0
10 Ostatní závazky 323 525 2 213
11 Účty přecenění 505 979 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 312 0
Pasiva celkem 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021