content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

19 november 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 517.894 40
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 490.655 73
  2.1 Vorderingen op het IMF 214.894 −8
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 275.761 81
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.544 −1.221
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.711 −284
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.711 −284
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.208.834 −79
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 172 −82
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.208.659 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 3
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.940 2.832
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.818.387 29.422
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.640.364 29.245
  7.2 Overige effecten 178.023 177
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.153 0
9 Overige activa 316.193 −2.865
Totaal activa 8.442.311 27.918
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.516.313 856
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.557.024 −78.978
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.787.098 −115.425
  2.2 Depositofaciliteit 767.795 36.437
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.132 10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.913 −957
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 809.503 97.670
  5.1 Overheid 686.554 90.424
  5.2 Overige verplichtingen 122.950 7.247
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 385.848 8.189
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.954 −531
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.809 −544
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.809 −544
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 176.130 0
10 Overige passiva 323.525 2.213
11 Herwaarderingsrekeningen 505.979 0
12 Kapitaal en reserves 109.312 0
Totaal passiva 8.442.311 27.918
Annexes
23 November 2021