content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

19 ноември 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 517 894 40
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 490 655 73
  2.1 Вземания от МВФ 214 894 −8
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 761 81
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 544 −1 221
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 711 −284
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 711 −284
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 208 834 −79
  5.1 Основни операции по рефинансиране 172 −82
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 208 659 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 3 3
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 940 2 832
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 818 387 29 422
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 640 364 29 245
  7.2 Други ценни книжа 178 023 177
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 153 0
9 Други активи 316 193 −2 865
Общо активи 8 442 311 27 918
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 516 313 856
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 557 024 −78 978
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 787 098 −115 425
  2.2 Депозитно улеснение 767 795 36 437
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 132 10
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 39 913 −957
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 809 503 97 670
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 686 554 90 424
  5.2 Други задължения 122 950 7 247
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 385 848 8 189
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 954 −531
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 809 −544
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 809 −544
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 176 130 0
10 Други задължения 323 525 2 213
11 Сметки за преоценка 505 979 0
12 Капитал и резерви 109 312 0
Общо пасиви 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021